Ponúkame prieskum pre oblasti:

> Infraštruktúra (cesty, železnice)
> Inžinierske siete (potrubia,káble)
> Podložie zakladania stavieb
> Geológia a prospekcia surovín
> Monitoring nánosov riek, nádrží
> Prieskum skládok, znečistenie
> Archeologický prieskum
> Vyhľadávanie rôznych objektov a predmetov pod povrchom

  Ako funguje georadar


  Georadar alebo GPR (Ground penetrating radar) je zariadenie z oblasti geofyziky, ktorým možno nedeštruktívne vyhľadávať, skúmať a monitorovať podpovrchové objekty a prostredie, steny budov, základy stavieb, ale aj materiály. Ak sa skúma podpovrchová oblasť, najčastejšie sa hľadajú porušenia, poklesy a zmeny, ktoré spôsobujú deformácie a poškodenia konštrukcie ciest, železničných tratí, inžinierských sietí, základov stavieb, ap.. V oblasti životného prostredia je georadar využívaný pri prieskume rôznych druhov skládok, kontaminácie podložia, overovania zásob podzemnej vody alebo pri prospekcii nerastných surovín. Veľmi často sa georadar využíva pri vyhľadávaní a mapovaní archeologických objektov. Jeho univerzálnosť nachádza uplatnenie tiež pri inšpekcii a kontrole betónových konštrukcií, štrukturálne skeny stien budov alebo materiálové analýzy.

  Princíp merania georadarom je založený na vysielaní a prijímaní vysokofrekvenčných elektromagnetických vĺn na rôznych vlnových frekvenciách. Diferencia podložia, jeho horninová nehomogenita vrátane objektov prítomných v podloží spôsobujú, že vysielané EM vlny sa odrážajú od týchto nehomogenít s rôznou časovou odozvou, ktorá nám potom umožňuje vidieť rôzne rozdielnosti a anomálie podľa charakteru prieskumu. Pre požadovaný hĺbkový dosah sa volia antény s frekvenciami od 50 MHz (pre hĺbkové merania do 25 m a viac) až po 2 600 MHz antény využívané pre analýzy betónových konštrukcií a veľmi plytké podpovrchové prieskumy s dosahom vysielaného elektromagnetické impulzu do niekoľkých desiatok centimetrov. Merania sa vyhodnocujú online na monitore, ktoré možno využiť napr. pri diagnostika ciest, inžinierských sietí a tiež sú zapisované na disk pre 2D a 3D postprocesingové analýzy a interpretácie.

  Služby prieskumu a vyhodnotenia jednotlivých prípadových štúdií pomocou georadaru zabezpečujeme v kooperácii s odbornou garanciou expertov z oblasti geológie, projektovania stavieb, inžinierských sietí, archeológie.

  Pre nedeštruktívny prieskum a inšpekciu využívame georadary švédskej firmy MALA Geoscience a americkej firmy Geophysical Survey Systems, ktoré svojím produktovým portfóliom poskytujú širokú paletu riešení a sú svetovými lídrami vo vývoji tejto technológie.

  Princípy a možnosti georadaru možno vidieť na nasledujúcich video ukážkach.